அலங்காரத்தாயே அமலோற்ப மரியே

அலங்காரத்தாயே அமலோற்ப மரியே
ஆரோக்கியம் நீயே அம்மா
உம்மை அண்டி வந்தோர்க்கு அடைக்கலமே
ஆறுதல் நீயெ அம்மா
அம்மா மரியே நீர் வாழ்க அலங்காரத்தாயே நீர் வாழ்க
அருளின் நிறைவே நீர் வாழ்க
ஆவியின் ஓவியமே வாழ்க-2

வாழ்க வாழ்க மரி வாழ்க வாழ்க மரி
வாழ்க வாழ்க மரியே-2

குழந்தையின் ஆழுகுரல் கேட்டிடும் தாயைப் போல்-உம்
குடந்தை மக்களின் வேண்டுதலைக் கேளும் தாயே
ஆயர் குருக்கள் துறவியர் மாந்தர்
இயேசுவின் தலைமையில் இணைந்தே வாழ்ந்திட
பரிந்துரை செய்திடுவாய்

வாழ்க வாழ்க மரி வாழ்க வாழ்க மரி
வாழ்க வாழ்க மரியே-2

No comments:

Post a Comment