கிறிஸ்துமஸ் பாடல் - பெத்தலையிலே சின்னப் பாலன்

பெத்தலையிலே சின்னப் பாலன் பிறந்தார்
இறைவன் நம்மோடு கொண்டாடுவோம் (2)
தனை வழங்கும் தலைவன் இவரே – 2
உள்ளக்குடிலில் பிறந்து வந்த ஒளியே
பெத்தலையிலே சின்னப் பாலன் பிறந்தார்
இறைவன் நம்மோடு கொண்டாடுவோம்
ஏழைகள் வாழ்வினிலே – புது நற்செய்தி ஒளியாகினாய்
சிறை உழன்றோரெல்லாம் விடுதலை – என்றும்
அடைந்திட உழைக்க வந்தாய் (2)
ஆண்டவர் அருள்தரும் ஆண்டினைக் கொணர்ந்தாய்-2
உலக இருளகற்றும் ஒளி விளக்கே

விழிகளை இழந்தவரின் புதுப்பார்வைகள் நீயாகினாய்
ஒடுக்கப்பட்டோரெல்லாம் உரிமைகள் – பெற்று
மகிழ்ந்திட மலர்ந்து வந்தாய் (2)
ஆண்டவர் அருள்தரும் ஆவியைப் பொழிந்தாய் -2
அன்பின் வழி நடக்க எமைப் பணித்தாய்

No comments:

Post a Comment