இயேசுவே உன் வார்த்தை ஒன்றே ஆறுதல்

இயேசுவே உன் வார்த்தை ஒன்றே ஆறுதல்-2
இயேசுவே என் வாழ்க்கை காணும் தேறுதல்-2
பாசமே உன் நாமம் வாழ்வின் ஆனந்தம்-2
நேசமே உன் பார்வை நாறும் பேரின்பம்-2
ஆசையாய் நான் பாடுவேன் புது கீர்த்தனம்-2
துதிகளின் தேவனின் திருப்பெயர் பாடி
புகழ்வோம் மானிடரே
நல்லவர் தேவனின் வல்லமை பாடி
புகழ்வோம் மானிடரே
ஆறுதல் தேறுதல் இயேசுவே உன் வார்த்தை

I
வாய்மையும் நேர்மையும் எனக்கரணாகும்
என்னோடு நீ இருக்க 2
வாழ்விலும் தாழ்விலும் நம்பிக்கை ஆளும்
உன்னோடு நான் நடக்க
ஆழ்கடல் கடந்தேன் பாழ்வெளி நடந்தேன்
தோள்களில் சுமந்து சென்றீர் 2
பேரிடர் நேரம் பெருமழை காலம்
உயிரினைக் காத்து நின்றீர்-2
ஆண்டவரே என் ஒளியாகும் அவரே எனது மீட்பாகும்-2
உயிருக்கு அடைக்கலம் அவரிருக்க
யாருக்கு அஞ்சி நான் நடுங்க வேண்டும் 2
II
தீயோர் வளமுடன் வாழ்வதை கண்டு தினம்
மனம் வெதும்ப மாட்டேன்
காலடி சுவடுகள் கவனித்துக் கொள்வார்
கலக்கங்கள் கொள்ளமாட்டேன்
நன்மைகள் நிறைத்து தீமைகள் தகர்த்து
புகலிடம் அளித்திடுவார்-2
வாழ்வோரின் மொழியில் கடவுளின் திருமுன்
நாள்தோறும் நடத்திருவார்-2

No comments:

Post a Comment