நீயே என் கோயில்

நீயே என் கோயில் ஆண்டவனே
உன்னில் நிலையாக வாழ்வேன் ஆசையிலே
நீயே என் கோயில் நானோ உன் சாயல்
உனைப்போல வாழ்வேன் ஆசையிலே
      நீயே என் கோயில் நீயே என் தெய்வம்
      நீயே என் கோயில் ஆண்டவனே-2
                1
வார்த்தையின் வடிவினில் உனைப்பார்க்கிறேன்
வாழ்க்கையின் வழியெங்கும் உனைப்பார்க்கிறேன்
செயல் உள்ள நம்பிக்கையில் உனைப் பார்க்கிறேன்
வாழ்க்கையே வழிபாடாய் உனைப் பார்க்கின்றேன்
புதுமையின் பொலிவினிலே உனைப் பார்க்கிறேன்
உருவ அருவங்களில் உனைப்பார்கிறேன்
     நீயே என் கோயில் நீயே என் தெய்வம் 
     நீயே என் கோயில் ஆண்டவனே-நீயே
               2
பேழையின் பிரசன்னத்தில் உனைப்பார்கின்றேன்
உயிருள்ள வசனத்தில் உனைப்பார்கிறேன்
மண்ணில் மனிதரில் உனைப்பார்க்கிறேன்
தாய்மையின் நேசத்திலே உனைப்பார்க்கிறேன்
நண்பரின் தியாகத்திலே உனைப்பார்கிறேன்
இயற்கையின் இயல்பினிலே உனைபார்க்கிறேன்
     நீயே என் கோயில் நீயே என் தெய்வம்
     நீயே என் கோயில் ஆண்டவனே – நீயே

No comments:

Post a Comment