கிறிஸ்துமஸ் பாடல் - எந்தன் நெஞ்சுகுள்ளே

எந்தன் நெஞ்சுகுள்ளே நீ பிறக்க
எனக்கென்ன கவலை என் இறைவா - இனி
அச்சம் என்பது எனக்கில்லை
வழி எங்கும் தடையில்லை தலைவா -2
உந்தன் பிறப்பு சிறப்பு தருமே..ஆ...ஆ...
இறையரசு நனவாகுமே....ஆ....ஆ... -2
உந்தன் வார்த்தை என் வாழ்வின் உயிராகுமே -2
எந்தன் நெஞ்சுகுள்ளே -3 பிறக்கவா

|
பாதைகள் தெரியாமல் நான் திரிந்தேன்
வழிகாட்டிடும் விண்மீனாய் நீ பிறந்தாய்
உந்தன் கரமானது ஆ...ஆ...
எந்தன் துணையாகுமே...ஆ....ஆ....
உந்தன் கரமானது எந்தன் துணையாகுமே -உந்தன் வார்த்தை
||
வாழ்க்கையை இழந்து நான் திரிந்தேன்
நான் உன்னோடு என்று என்னில் மலர்ந்தாய்
உந்தன் உறவானது ....ஆ...ஆ....
உயிர் துணையாகுமே..ஆ...ஆ....
உந்தன் உறவானது உயிர் துணையாகுமே -உந்தன் வார்த்தை

No comments:

Post a Comment