சமாதானத்தின் செபம்

இறைவா,
என்னை உமது சமாதானத்தின் கருவியாக்கும்
எங்கு பகைமை நிறைந்துள்ளதோ அங்கு அன்பையும்
எங்கு கயமை நிறைந்துள்ளதோ அங்கு மன்னிப்பையும்
எங்கு ஐயம் நிறைந்துள்ளதோ அங்கு விசுவாசத்தையும்
எங்கு அவநம்பிக்கை நிறைந்துள்ளதோ அங்கு நம்பிக்கையும்
எங்கு இருள் சூழ்ந்துள்ளதோ அங்கு ஒளியையும்
எங்கு மனக்கவலை உள்ளதோ அங்கு அகமகிழ்வையும்
விதைத்திட அருள்புரியும்.
என் இறைவா,
ஆறுதல் பெருவதைவிட ஆறுதல் அளிக்கவும்
புரிந்து கொள்ளப் படுவதைவிட பிறரை புரிந்து கொள்ளவும்
அன்பு செய்யப்படுவதைவிட பிறரை அன்பு செய்யவும் வரமருள்வாய்
  ஏனெனில்,
கொடுப்பதில் யாம் பெறுவோம்
மன்னிப்பதில் மன்னிக்கபெறுவோம்
இறப்பதில் நித்திய வாழ்வடைவோம். ஆமென்.
- புனித பிரான்சிஸ் அசிசியார்
Another Tamil Version

உன் சாந்தியின் கருவியாக என்னை ஆக்க்கியருளும்.
இறைவா,
உன் சாந்தியின் கருவியாக என்னை ஆக்கியருளும்.
எங்கு பகை உள்ளதோ அங்கு அன்பையும்,
எங்கு மனவருத்தம் உள்ளதோ அங்கு மன்னிப்பையும்,
எங்கு பிரிவினை உள்ளதோ அங்கு ஒன்றிப்பினையும்,
எங்கு ஐயம் உள்ளதோ அங்கு விசுவாசத்தையும்,
எங்கு ஏக்கம் உள்ளதோ அங்கு நம்பிக்கையையும்,
எங்கு இருள் உள்ளதோ அங்கு ஒளியையும்,
எங்கு கவலை உள்ளதோ அங்கு மகிழ்வினையையும்,
நான் உமது இரக்கத்தின், பெயரால் பகிர்ந்திட அருள் தாரும்.
எனது தெய்வீக குருவே, நான் என் ஆறுதலுக்காக
அலைவதை விடுத்து மற்றவர்களுக்கு ஆறுதலைக் கொடுக்க விளைவேனாக.
என்னை மற்றவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்று
துடிப்பதை விடுத்து ஏனையோரை புரிந்து கொள்ள விளைவேனாக.
என்னை மற்றவர்கள் நேசிக்க வேண்டுமென்று துடிப்பதை விடுத்து
ஏனையோரை நேசிக்க முற்படுவேனாக.
ஏனெனில்,கொடுப்பதன் மூலந்தான் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.
மன்னிப்பதன் மூலம் தான் மன்னிப்படைய முடியும்.
மடிவதன் மூலம் தான் முடிவில்லா வாழ்வைப் பெற முடியும்.


The prayer of St. Francis

Lord, make me an instrument of your peace,
Where there is hatred, let me sow love;
where there is injury, pardon;
where there is doubt, faith;
where there is despair, hope;
where there is darkness, light;
where there is sadness, joy;

O Divine Master, grant that I may not so much seek to be consoled as to console;
to be understood as to understand;
to be loved as to love.

For it is in giving that we receive;
it is in pardoning that we are pardoned;
and it is in dying that we are born to eternal life.

No comments:

Post a Comment