விவிலியம் தெரிந்துகொள்வோம்


gioa Vw;ghL 46 Gj;jfq;fs; ehd;F gphpTfshf gpupf;fg;gLfpwd.
1.jpUr;rl;l E}y;fs;
  1. 1. njhlf;f E}y; 2. tpLjiyg;gazk; 3. NytpaH 4. vz;zpf;if 5. ,izr;rl;lk;
2. tuyhw;W E}y;fs;
  1. 1. NahRth 2. ePjpjiytHfs; 3. &j;J 4. 1rhKNty; 5. 2rhKNty; 6. 1murHfs; 7. 2murHfs; 8. 1Fwpg;NgL 9. 2Fwpg;NgL 10. v];uh 11. neNfkpah 12. v];jH 13. Njhgpj;J 14. A+jpj;J 15. 1kf;fNgaH 16. 2kf;fNgaH
3. Qhd E}y;fs; 1. NahG 2. jpUg;ghly; 3. ePjpnkhopfs; 4. rig ciuahsH 5. ,dpikkpF ghly; 6. rhyNkhdpd; Qhdk; 7. rPuhf;fpd; Qhdk;.
4. ,iwthf;fpdu; E}y;fs; 1. vrhah 2. vNukpah 3. Gyk;gy; 4. vNrf;fpNay; 5. jhdpNay; 6. xNrah 7. NahNty; 8. MNkh]; 9. xgjpah 10. Nahdh 11. kPf;fh 12. eh$k; 13. mgf;$f;F 14. nrg;gdpah 15. Mfha; 16. nrf;fhpah 17. kyhf;fp 18. gh&f;F.
Gjpa Vw;ghL 27 E}y;fs; Ie;J gphpTfshf gpupf;fg;gLfpwd.
1. ew;nra;jp E}y;fs;
  1. 1. kj;NjA 2. khw;F 3. Y}f;fh. 4. Nahthd;;
2. tuyhW
  1. 1. jpUj;J}jH gzpfs;
3. gTypd; jpUKfq;fs; 1. cNuhikaH 2. 1nfhhpe;jpaH; 3. 2nfhhpe;jpaH 4. fyhj;jpaH 5. vNgrpaH 6. gpypg;gpaH 7. nfhNyhNraH 8. 1njrNyhdpf;fH 9. 2njrNyhdpf;fH 10. 1jpnkhj;NjA 11. 2 jpnkhj;NjA 12 jPj;J 13. gpyNkhd;

4. nghJ jpUKfq;fs;
1. 1Nahthd; 2. 2Nahthd; 3. 3Nahthd;; 4. ahf;NfhG 5. 1NgJU 6. 2NgJU 7.; vgpNuaH 8. A+jh

5. ntspg;ghL
1. jpUntspg;ghL

No comments:

Post a Comment