நீயே எனது ஒளி

நீயே எனது ஒளி நீயே எனது வழி
நீயே எனது வாழ்வு இயேசையா - 2
1.
நான்கு திசையும் பாதைகள்
சந்திக்கின்ற வேளைகள்
நன்மை என்ன தீமை என்ன
அழியாத கோலங்கள் - 2
நீயே எங்கள் வழியாவாய்
நீதியின் பாதையில் பொருளாவாய் - 2
உமது பாதப்பதிவுகள் எமது வாழ்வின் தெளிவுகள்
அவற்றில் நான் நடந்தால் வெற்றியின் கனிகள் - நீயே

2.
துன்ப துயர நிகழ்வுகள்
இருளின் ஆட்சிக் கோலங்கள்
தட்டுத் தடுமாறி விழத்
தகுமான சூழல்கள் - 2
நீயே எங்கள் ஒளியாவாய்
நீதியின் பாதையின் சுடராவாய் - 2
உம்மை நாங்கள் போற்றிட பொய்மை எங்கும் போக்கிட உண்மையின் இறைவா உனதருள் தாரும் – நீயே

No comments:

Post a Comment