எனில் வாரும் என்யேசுவே

எனில் வாரும் என்யேசுவே
என்றும் என்னோடு உறவாடவே
நீர் இன்றி ஒன்றில்லையே
இங்கு நீர் தானே எம் எல்லையே
1.
என் நெஞ்ச வீட்டினில் என் இன்ப பாட்டினிலே
உன் நாமம் நான் பாட என் உள்ளம் நீர் வாழவே
என் அன்புத் தாயாக என்னாளும் என்னைக் காக்கவே
என் சொந்தம் நீயாக என் வாழ்வும் நீயாகவே
தேவா எழுந்துவா
தேடும் அமைதி தா - 2
உனை அழைத்தேன் உயிர் கொடுத்தேன்
உறவை தேடியே (எனில்.)

2.
பயணம் தான் நான் செல்ல பாதையும் நீயாகவே
வழியெல்லாம் துணையாக வாழ்வெல்லாம் இனிதாகவே
சுமை எல்லாம் சுகமாக பகை எல்லாம் பரிவாகவே
நினைவெல்லாம் நிறைவாக நெஞ்சோடு நீ வாழவே
தேவா எழுந்து வா
தேடும் அமைதி தா - 2
உனை அழைத்தேன் உயிர் கொடுத்தேன்
உறவைத் தேடியே (எனில்)

No comments:

Post a Comment