ஆணி கொண்ட உன் காயங்களை

ஆணி கொண்ட உன் காயங்களை
அன்புடன் முத்தி செய்கின்றேன்
பாவத்தால் உம்மைக் கொன்றேனே
ஆயனே என்னை மன்னியும்

1.
வலது கரத்தின் காயமே-2
அழகு நிறைந்த ரத்தினமே
அன்புடன் முத்தி செய்கின்றேன்
2.
இடது கரத்தின் காயமே-2
கடவுளின் திரு அன்புருவே
அன்புடன் முத்தி செய்கின்றேன்

3.
வலது பாதக் காயமே
பலன் மிகத் தரும் நற்கனியே
அன்புடன் முத்தி செய்கின்றேன்

4.
இடது பாதக் காயமே-2
திடம் மிகத்தரும் தேனமுதே
அன்புடன் முத்தி செய்கின்றேன்

5.
திருவிலாவின் காயமே-2
அருள் சொரிந்திடும் ஆலயமே
அன்புடன் முத்தி செய்கின்றேன்

3 comments:

  1. where is 'valathu paatha kayame'

    ReplyDelete
  2. Thanks for your observation. May God bless you.

    ReplyDelete
  3. christu , good work. keep it up. frkennedy,manathidal

    ReplyDelete